Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja so sestavni del naročila/pogodbe, ki jo skleneta podjetje GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p. (v nadaljevanju turistična gencija GO turizem) in naročnik/kupec, oz. skupina, ki se prijavlja za določen program ali turistični aranžma podjetja. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da se naročnik s potrditvijo rezervacije oz. naročila strinja s splošnimi pogoji. Splošni pogoji so sestavni del vseh programov in so na voljo na spletni strani www.go-turizem.eu. Splošni pogoji veljajo od 1.1.2019.

 

CENE
Vse cene za navedene programe in aranžmaje so v EUR in veljajo od 1.1.2022.
Turistična agencija GO turizem lahko v programih in aranžmajih navaja možna doplačila, ki so nedvoumno izpostavljena. V kolikor se naročnik odloči za koriščenje ponujene storitve ali nakup blaga za doplačilo, je agencija GO turizem le informator in ni odgovorna za doplačano storitev ali blago.
Posebne storitve so tiste dodatne storitve za doplačilo, ki praviloma niso vštete v ceno turističnega aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, morebitni dodatni izleti in storitve, nakup spominkov, ipd.) ali so za njih v programu predvidena doplačila (vizumi, letališke pristojbine ipd.), zato jih potnik plača posebej, razen če ni v programu drugače določeno.

OTROCI: Pri posameznih oglednih točkah ali v namestitvenih kapacitetah lahko imajo otroci in mladina do določene starosti (odvisno od turističnega ponudnika – izvajalca storitve v programu), popust na posamezne storitve. Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem programu ali aranžmaju posebej in se tako tudi obravnavajo.

POGOJI PLAČILA
PLAČILO ENODNEVNIH IZLETOV – INDIVIDUALNE PRIJAVE: 100% plačilo ob prijavi ali 50% plačilo ob prijavi in 50% plačilo vsaj 7 dni pred terminom izleta. Plačilo zneska v celoti ali akontacije je hkrati tudi potrditev rezervacije.
PLAČILO ENODNEVNIH IZLETOV – ORGANIZIRANE SKUPINE: Ob potrditvi rezervacije plačilo akontacije v višini vsaj 30 % zneska celotnega aranžmaja. Plačilo preostalega zneska najkasneje 8 dni po opravljeni storitvi, razen če je v pisni obliki drugače dogovorjeno.
Naročnik plača v negotovinski obliki – z nakazilom na TRR podjetja GO turizem.

 

ODPOVED POTOVANJA S STRANI NAROČNIKA
V kolikor naročnik pisno ali ustno odpove rezervirano potovanje, si turistična agencija GO turizem pridružuje pravico do obračuna nastalih stroškov, ki so povezani z odpovedjo ali so zaradi odpovedi nastali.

Glede na čas odpovedi ima turistična agencija GO turizem za potovanja po Sloveniji in Evropi pravico zadržati:
– do 30 dni pred odhodom administrativni stroški v višini 20 €.
– 29–15 dni pred odhodom 30 % cene aranžmaja,
– 14–8 dni pred odhodom 50 % cene aranžmaja,
– manj kot 7 dni pred odhodom 100 % cene aranžmaja.

ODPOVED POTOVANJA ALI SPREMEMBA PROGRAMA S STRANI TURISTIČNE AGENCIJE
Turistična agencija GO turizem si pridržuje pravico, da na podlagi veljavnih zakonskih predpisov odpove izlet ali potovanje najkasneje 7 dni pred odhodom, če se na izlet ali potovanje ne prijavi zadostno število potnikov. V kolikor v programu ni navedeno drugače, velja za najmanjše število potnikov za vsa potovanja v lastni organizaciji agencije 40 potnikov. V primeru manjšega števila udeležencev, je izvedba možna le z doplačilom.
Turistična agencija GO turizem si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, brez povrnitve škode naročniku, če pred izpolnjevanjem pogodbe ali med tem nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti, za agencijo GO turizem pa so te okoliščine utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenila, če bi bile ob podpisu pogodbe znane.
Turistična agencija GO turizem si pridržuje pravico do spremembe časa in kraja odhoda na izlet ali potovanje ter spremembo terminskega plana izleta ali potovanja iz objektivnih razlogov ali zaradi nepredvidene višje sile.

V primeru, da turistična agencija GO turizem odpove potovanje, ima potnik pravico do povračila v celoti vplačane cene aranžmaja.

ZAVAROVANJE
Potniki so za čas potovanja le osnovno nezgodno zavarovani. Nezgodno zavarovanje je že vključeno v ceno potovanja. Potniki lahko pri izbrani zavarovalnici po lastni izbiri ali želji sklenejo dodatno zavarovanje, tudi zavarovanje za primer odpovedi.

ORGANIZACIJA PREVOZA
Pri programih z vključenim avtobusnim prevozom turistična agencija Go turizem sodeluje s prevozniki, ki zagotavljajo kakovosten in varen avtobusni prevoz. Prav tako določi vstopne postaje za prijavljene potnike. V kolikor želijo potniki vstopati izven vnaprej določenih zbirnih mest ali relacije, je možen dogovor o pobiranju na dogovorjenem mestu proti ustreznemu doplačilu za prevoz.
Turistična agencija GO turizem ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prevozu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih.

Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva.

TURISTIČNO VODENJE
Turistično vodenje opravljajo izkušeni, kakovostni, prijazni in ustrežljivi vodniki. Vsi izleti in potovanja v organizaciji turistične agencije GO turizem imajo v ceno všteto turistično vodenje ali spremljanje, razen programi, kjer je to posebej določeno ali dogovorjeno.

REKLAMACIJE
Naročnik lahko storitev reklamira na kraju samem in o tem ustno obvesti vodnika oz. predstavnika agencije IN najkasneje 3 dni po opravljenem izletu ali potovanju pisno po elektronski (info@go-turizem.eu) ali klasični pošti (GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p., Pameče 109, 2380 Slovenj Gradec) obvesti agencijo GO turizem. Če pomanjkljivosti niso bile odpravljene na kraju samem, lahko potnik vloži reklamacijo najkasneje v 7 dneh po končanem izletu ali potovanju, kasneje se reklamacije ne upoštevajo.
V primeru, da bi lahko bila reklamacija urejena ali odpravljena na kraju samem (pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, položaj sobe ipd.), naročnik pa napake ni reklamiral na kraju samem ali o primeru ni obvestil vodnika oz. predstavnika agencije Go turizem, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do kasnejših reklamacij in zahtev po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj zato reklamaciji priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezna potrdila o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik uveljavlja svoj zahtevek.
Višina reklamacije je v vsakem primeru omejena z višino vplačanega aranžmaja. Če po krivdi turistične agencije GO turizem ni prišlo do izvedbe programa ali nekaterih storitev, ima potnik pravico do reklamacije v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, če ima turistična agencija GO turizem pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona.

PRTLJAGA
Turistična agencija GO turizem ne odgovarja za poškodbe ali krajo prtljage ali drugih dragocenosti na izletu ali potovanju. Za prtljago odgovarja vsak naročnik sam.

DOKUMENTI
Naročnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti ustrezen veljaven dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo.
V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je naročnik sam odgovoren za izpolnjevanje teh pogojev – turistična agencija GO turizem za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja.

CARINSKI PREDPISI
Potnik je dolžan spoštovati vse carinske in devizne predpise Republike Slovenije, kakor tudi vseh drugih držav, v katere in skozi katere potuje. Če zaradi nespoštovanja predpisov potnik potovanja ne bi mogel nadaljevati, nosi sam vse posledice in stroške, ki nastanejo v zvezi s tem njemu, sopotnikom, turistični agenciji GO turizem in drugim.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
Turistična agencija GO turizem vse pridobljene podatke o potnikih obdeluje v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Šteje se, da potnik s podpisom pogodbe ali rezervacijskega obrazca pristaja na uporabo teh podatkov z namenom, da se izpolnijo pogodbene obveznosti in pravice ter za namene neposrednega trženja, raziskave trga, statistične obdelave in obveščanja o aktualnih ponudbah. V kolikor naročnik tega ne želi, lahko to izjavi ob prijavi na izlet. Več v GDPR.

DOLOČBE GDPR:
Podjetje GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p. se zavezuje, da bo varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost udeležencev oz. uporabnikov naših storitev. Zbrane podatke bo podjetje uporabljalo izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Podjetje spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov svojih storitev, zato bo storil vse potrebno, da jih zašiti pred kakršnimikoli kršitvami ali zlorabami. Podjetje je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezano k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov in se zavezuje, da ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja posredovala osebnih oz. drugih podatkov tretji osebi oz. ne bo omogočilo tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke svojih uporabnikov, razen, če bi od njega to zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu ali za potrebe za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi. Podjetje GO turizem in jezik, Martina Verčkovnik s.p. zagotavlja, da se bodo osebni podatki (ime, priimek in elektronski naslov) uporabljali izključno za potrebe obveščanja o storitvah (novosti v programih, akcijske ponudbe, prireditve). Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke vodilo, vzdrževalo in jih obdelovalo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov ter uredbo DGPR. Uporabnik storitev podjetja lahko kadarkoli po elektronski pošti info@go-turizem.eu ali pisno na naslov Go turizem in jezik, Pameče 109, 2380 Slovenj Gradec, zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, pregled, popravo, omejitev obdelave ali izbris svojih osebnih podatkov.

Piškotki:
Za optimalno uporabniško izkušnjo spletna stran www.go-turizem.eu uporablja piškotke.

Sestavite si izlet po vaših željah, pričakovanjih, potrebah!

Martina Verčkovnik s.p.

Pameče 109, 2380 Slovenj Gradec

+386 51 328 698

info@goturizem.eu